Đòn ghim: Thế cờ phổ biến khi chơi cờ vua

Khi chơi cờ vua, đôi khi chúng ta không thể di chuyển một quân cờ đang bị tấn công bởi vì quân cờ này đang che chắn cho một quân khác có giá trị hơn. Trường hợp này được gọi là thế ghim quân (đòn ghim)

Ở một số nơi, người ta còn gọi thế ghim quân là giằng. Trong cờ vua, chỉ có ba quân cờ có thể thực hiện được thế ghim là Hậu, Xe và Tượng. Khi bị đòn ghim, để quân bị ghim có thể di chuyển được thì bên bị ghim cần tìm cách thoát ra khỏi thế giằng bằng cách che chắn hoặc đuổi quân đang giằng ra khỏi đường giằng

Minh họa thế ghim như sau:

Trong thế cờ này, Trắng đi Xe g1 bắt Tượng Đen ở g2. Đen không thể chạy Tượng được vì đang che chắn cho Vua. Tượng Đen bị ghim

Ở thế cờ minh họa trên, Đen muốn thực hiện nước Xd1 để chiếu MAT Trắng nhưng Xe Đen đang bị Hạu Trắng Ghim. Nếu Đen đi Xe thì sẽ mất Vua

Bài tập:

Hãy xem các thế cờ sau:

Quân cờ Trắng nào đang ghim quân?

Quân cờ Đen nào đang bị ghim?

Cờ Thông Minh (Biên soạn)